Mục đích Của Máy Tách Từ Tính Cho Chromite Trong Ngành Khai Thác Mỏ