Sự Suy Thoái Của Vùng đông Bắc Nigeria Do Các Hoạt động Khai Thác