Cấu Trúc Của Một Tòa Nhà Dày Hơn Trong Ngành Khai Thác Mỏ