Thuận Lợi Và Khó Khăn Của Hoạt động Khai Thác đồng ở Chile